Úvod » Slovník pojmů » N » Nitrifikace

Co je nitrifikace?

Nitrifikace je chemický proces, při kterém dochází k oxidaci amoniaku a následné přeměně na dusičnany. V mezikroku přes dusitany. Proces nitrifikace probíhá pomocí nitrifikačních bakterií. A aerobní biologická oxidace dusíkatých látek má důležitý vliv na koloběh dusíku v atmosféře.

Nitrifikace obvykle předchází procesu denitrifikace.

Jaký je průběh nitrifikace?

Proces nitrifikace probíhá ve dvou krocích.

 1. Oxidace amoniaku (NH3) . Amoniak se oxiduje na dusitany. Za pomoci bakterií Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosovibrio,Nitrosolobus.
 2. Oxidace dusitanů (NO2). Dusitany se mění na dusičnany (NO3). Za pomoci bakterií Nitrospira,Nitrospina, Nitrococcus, Nitrocystis, Nitrobacter.

Nitrifikaci zajišťují nitrifikační bakterie z rodu Nitrosomonas a Nitrobacter. Jsou to autotrofní bakterie, jelikož získávají energii díky oxidaci anorganických sloučenin dusíku a uhlíku. Nitrifikační bakterie jsou poměrně náročné na požadavky prostředí, ve kterém žijí. Zejména pH vody, teplotu a množství kyslíku ve vodě.

Bakterie rodů Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrocystis a Nitrobacter jsou výhradně aerobní a potřebují ke svému životu kyslík. Teplota, při které jsou nitrifikační bakterie nejvíce aktivní je 30 – 35 °C.

Jaké faktory ovlivňují průběh nitrifikace?

Průběh nitrifikace je ovlivněn:

 • hodnotou pH vody a její alkalitou,
 • teplotou,
 • množství kyslíku ve vodě (nebo půdě),
 • množstvím živin.

Denitrifikace jako navazující proces na nitrifikaci

Denitrifikace je proces, ve kterém jsou oxidy dusíku redukovány na plynný dusík.
Denitrifikace probíhá všude kolem nás. Bakterie, které provádějí denitrifikaci jsou všudypřítomné.

 • Ve sladké vodě,
 • ve slané mořské vodě,
 • v půdě.

Podmínky, které denitrifikační bakterie potřebují jsou prostředí bez kyslíku, přítomnost dobře rozpustných živin. Snadno rozložitelný organický substrát.

Anaerobní denitrifikační bakterie, které se dokáží množit za přítomnosti kyslíku, ale i bez. Nejvíce jsou zastoupeny v rodech Alcaligenes, Bacillus a Pseudomonas.

Denitrifikaci dovedou také houby a prvoci.

Kde se využívá nitrifikace a denitrifikace?

 • Při odstraňování dusíku při biologické fázi čištění odpadních vod.
 • V biologických filtracích u jezírkových systémů.

Jak a kde probíhá nitrifikace v jezírku?

Nitrifikační procesy probíhají v biofitru. Biofiltr je umístěn v příslušné nádobě, která je vyplněna filtrační materiálem. Většinou ho tvoří bioakvacit nebo bio kuličky. Na filtračním materiálu žijí nitrifikační bakterie, kterou svou činností zbavují jezírkovou vodu nebezpečného čpavku.

Před biologickým filtrem by měl být být umístěný fitr hrubých nečistot, aby nedocházelo k zanášení fitračního materiálu v biofiltru.

Mohlo by vás zajímat:

Článek, ve kterém jsou přehledně vypsané přípravky podporující zdravou bakteriální kulturu v jezírku napříč celým rokem. Plán péče o jezírko | Jezírková chemie OASE.

Veronika Jadrná