Úvod » Slovník pojmů » N » Nitrifikační bakterie

Co jsou nitrifikační bakterie?

Nitrifikační bakterie jsou organismy, které se podílí na koloběhu dusíku na Zemi. Jsou to aerobní organismy, ke svému životu potřebují přítomnost kyslíku. Zdrojem energie pro ně jsou anorganické sloučeniny. Oxidací dusíkatých látek upravují jeho hodnoty ve vodě.

Jak pracují nitrifikační bakterie?

Existují dva typy nitrifikačních bakterií:

 • Nitrifikační bakterie, které přeměňují oxidací amoniak.
 • Nitrifikační bakterie, které přeměňují oxidací dusitany.

Nitrifikační bakterie pracují v dvoustupňovém procesu nitrifikace. V první stupni se oxiduje amoniak (čpavek) -> na dusitany. Ve druhém stupni pak oxidují dusitany na dusičnany.

Dusitany a čpavek jsou pro vodní organismy i pro člověka v pitné vodě nebezpečné. Nitrifikační bakterie jsou velmi prospěšné pro kvalitu vody.

Jaké jsou druhy nitrifikačních bakterií?

Mezi nitrifikační bakterie patří druhy rodů:

 • Nitrosomonas – žijí v půdě, vodovodních splašcích, sladké i slané vodě.
 • Nitrosococcus – žijí ve sladké a slané vodě.
 • Nitrobacter – žijí ve sladké a slané vodě a v půdě.
 • Nitrospina – žijí v mořích.
 • Nitrospira – žijí v půdě a mořích.
 • Nitrococcus – žijí ve sladké vodě a mořích.

Jak se využívají nitrifikační bakterie?

Nitrifikační bakterie se využívají v hobby odvětvích jako je jezírkářství a akvaristika.

Nitrifikační bakterie v jezírku nastavují správnou biologickou rovnováhu. Upravují hodnoty dusíkatých látek. Zabraňují vysokým hodnotám čpavku a dusitanů ve vodě.

V akvaristice se nitrifikační bakterie podílí na udržení množství dusíkatých látek ve vodě.

Kde nitrifikační bakterie žijí?

V jezírku se nacházejí nitrifikační bakterie na filtračním médiu v biologické části filtrace.

V akváriu osidlují nitrifikační bakterie filtrační molitan (bioakvacit), který má dutinky, do kterých se ukryjí a pracují na spotřebě čpavku a dusitanů.

V přírodě je pro ně vhodné prostředí ponořené kameny, nebo spadlé kmeny stromů, které poskytují výživu.

Co jsou denitrifikační bakterie?

Denitrifikační bakterie jsou součástí koloběhu dusíku na zemi. Společně s nitrifikačními bakteriemi jsou součástí chemického procesu nitrifikace. Tato přeměna probíhá jak v půdě, tak ve vodním prostředí. Denitrifikační bakterie jsou anaerobní organismy nebo fakultativně aerobní a v prostředí s minimem kyslíku pracují nejlépe.

Jak pracují denitrifikační bakterie?

Denitrifikační bakterie v půdě redukují množství dusičnanů nebo dusitanů, které jsou v ní obsaženy. Spotřebovávají amoniak, který je součástí půdy. Dusičnany, které se přidávají jako hnojivo do půdy, jsou splavovány do řek, jezer a moří. Tím vzniká nepřirozeně zvýšená hodnota dusíkatých látek ve vodě. A tím pádem vzniká přemnožení řas, které nitráty spotřebovávají pro svůj růst.

Denitrifikace zbavuje půdu dusičnanů, čímž ji vyčerpává. Bez denitrifikačních bakterií by se zemský dusík nadmíru ukládal v oceánech, protože dusičny se dobře rozpouští ve vodě a z půdy se splavují do povrchových vod.

Denitrifikační bakterie ve vodě jsou nejvíce aktivní, pokud mají minimu kyslíku. Pro svůj růst potřebují organický substrát, který je jejich potravou. Ve vodě je tento substrát tvořený odumírajícími těly rostlin a živočichů nebo výkaly ryb. V jezírcích nebo akváriích jsou to i nečistoty z nespotřebovaného krmiva, které se usadí na dně a rozkládá se. Tím vznikají ve vodě nebezpečné látky dusitany (nitrity) a čpavek (amoniak). Pro denitrifikační bakterie je to však nejideálnější prostředí pro život, protože mají dostatek živin pro svůj růst a rozmnožování.

Jaké je využití denitrifikačních bakterií?

Denitrifikační bakterie se používají v hobby odvětvích:

 • Akvaristika – akvaristi využívají schopností denitrifikačních bakterií pro úpravu množství dusitanů, dusičnanů a čpavku ve vodě.
 • Jezírkářství – majitelé jezírek je používají ze stejných důvodů jako akvaristi. Pro úpravu a udržení hodnot dusičnanů a dusitanů ve vodě.

Použití v profi odvětví:

 • Čistírny odpadních vod – denitrifikační bakterie čistí vodu od toxických dusíkatých látek.

Kde žijí denitrifikační bakterie?

Denitrifikační bakterie se vyskytují v přírodě v biofilmu. Na ponořených kamenech nebo větvích, dřevě, aby měly dostatek živin.

V umělém prostředí osidlují biologický filtr. V jezírkové i akvarijní filtraci je místo pro filtrační médium, jako je bioakvacit nebo biokuličky, které poskytují prostor pro denitrifikační i nitrifikační bakterie.
Mohlo by vás zajímat:

Článek, ve kterém jsou přehledně vypsané přípravky podporující zdravou bakteriální kulturu v jezírku napříč celým rokem. Plán péče o jezírko | Jezírková chemie OASE.

Veronika Jadrná