Úvod » Slovník pojmů » A » Amoniak (čpavek)

Co je amoniak neboli čpavek?

Amoniak (azan) známý pod triviálním názvem čpavek má chemický vzorec NH3. Existuje v plynném skupenství. Je bezbarvý a štiplavý. Znaky amoniaku jsou toxicita, zásaditost a je lehčí než vzduch. Přirozeně se vyskytuje v lidském těle. Čpavek je odpadním materiálem metabolismu živočichů.

Jak vzniká amoniak (čpavek)?

Amoniak vzniká chemickou reakcí.

 • Amonné soli se silnými hydroxidy.
 • Tepelným rozkladem uhličitanu amonného.
 • Hydroxid vápenatý účinkuje s vodným roztokem močoviny.

Průmyslová výroba spočívá v katalyckém slučování dusíku a vodíku. Urychlovačem (katalyzátorem) je houbové železo. Za použití vysokého tlaku (20 až 100 MPa) a vysoké teploty (nad 500 °C). Tato syntéza má název Haberova-Boschova syntéza amoniaku.

Jak vzniká amoniak v přírodě a kde ho najdeme?

 • Amoniak vzniká rozkladem organických zbytků, výkalů živočichů. Váže se jako amonné soli.
 • Čpavek nalezneme i ve vodě. Ryby vylučují odpadní dusík ve formě amoniaku.
 • Ve stopovém množství je amoniak obsažen v zemské atmosféře.
 • Vyskytuje se také v okolí sopečných jevů.
 • Ve velkém míře je amoniak obsažen ve vesmíru (v kometách, mezihvězdném prostoru, v atmosférách některých planet).

Jaké jsou vlastnosti amoniaku?

 • Dobrá rozpustnost ve vodě. Rozpuštěním vzniká zásaditý roztok – čpavek. pH s amoniakem stoupá.
 • Reaguje s kyselinami. Čímž vznikají amonné soli. (např. s kyselinou sírovou vytváří síran amonný)

Jaké je použití amoniaku neboli čpavku?

Amoniak má široké využití v chemickém, textilním a agrárním průmyslu.

 • Výroba hnojiv.
 • Součást čistících prostředků.
 • V chemických procesech je přímým nebo nepřímým prekurzorem většiny dusíkatých sloučenin.
 • V chladírenství se používá díky termodynamickým vlastnostem jako součást chladicích systémů.
 • Kapalný amoniak jako palivo.
 • Konzervat.
 • Stimulant pro sportovce – zejména pro silové sporty. Aplikace vdechováním.
 • Amoniak v kapalném stavu se používá ke zpracování bavlny.
 • Náplň do meteorologických balonů.
 • Barvení (ztmavování) dřeva pomocí plynného amoniaku.

Jak působí čpavek v jezírku nebo akváriu?

Ryby přirozeně během svého života vylučují čpavek. A to přes dýchací centrum – žábrami a rozkládajícími se exkrementy. Amoniak vzniká ve vodě také bakteriálním rozkladem nesnědeného krmiva, odumřelých řas a vodních rostlin.
Neřešení zvýšené hodnoty amoniaku ve vodě může vést ke zdravotním problémům až k vymření rybí populace. Amoniak je pro ryby toxický. Proto je nutné sledovat hladinu pH v jezírku nebo akváriu. Pokud je voda příliš zásaditá, hodnota pH je vysoká, bude se pravděpodobně jednat o zvýšené množství čpavku ve vodě.

Jak odstranit amoniak z jezírka?

Účinně lze odstranit čpavek z jezírka pomocí biologické filtrace. Kdy přicházejí na pomoc aerobní bakterie, ale i anaerobní bakterie, které spotřebovávají dusitany a dusičnany z vody a tím ulevují rybímu osazenstvu.

Veronika Jadrná