Úvod » Slovník pojmů » P » Plankton

Co je plankton?

Plankton tvoří jednoduché rostliny nebo organismy, které putují v oceánech, mořích, ale i ve sladkých vodách. Jsou unášeny vodními proudy. Plankton má nezastupitelnou funkci při výrobě kyslíku na Zemi. A tvoří potravu pro mnoho vodních živočichů, kteří by bez existence planktonu neprofitovali.

Jaké jsou druhy planktonu?

Rozdělení podle druhového složení

Rostlinný plankton – Fytoplankton

Rostlinný plankton tvoří jednobuněčné organismy, jež využívají sluneční záření jako zdroj energie pro svůj život. Jsou takzvaně fotosyntetické.
Jedná se zejména o jednobuněčné či málobuněčné řasy a sinice.
Množství a rozmístění fytoplanktonu je závislé na dostatečném průniku slunečního světla, stabilitě vodních vrstev, dosažitelnost živin.

Fytoplankton má tři hlavní funkce:
  • Plankton vytváří až polovinu atmosférického kyslíku na Zemi.
  • Upravuje množství oxidu uhličitého ve vodě i v atmosféře.
  • Je hlavní složkou potravního řetězce pro vodní živočichy.

Fytoplankton může způsobit problémy ve vodním biotopu, pokud se neřízeně přemnoží. Jedná se hlavně jarní a letní měsíce, kdy je dostatek slunečního světla, teplota vody stoupá a řasy mají dostatek živin. Při ideálních podmínkách dokáže zdvojnásobit svoji populaci.
Nejvýznamější druhy fytoplanktonu jsou:

  • Rozsivky – fotosyntetické organismy žijící ve slanýc i sladkých vodách.
  • Bičíkovci – Dinoflageláti  – fotosyntetické, ale i dravé druhy řas.
  • Zelené řasy – Desmid – vláknité nebo koloniální.

Živočišný plankton – Zooplankton

Zooplankton tvoří jednobuněční nebo vícebuněční živočichové, kteří se zároveň živí také planktonem.
Pro některé organismy je plankton celoživotním domovem a některé druhy v něm stráví pouze část svého života. Planktonovou komunitu opustí ve chvíli, kdy se vyvinou ve volně plavající dospělé jedince.
Krill je asi nejznámějším typem zooplanktonu. Je potravou velkých ryb. Během dne zooplankton pluje spíše v hlubinách, jelikož se snaží uniknout predátorům. V nočních hodinách stoupá k hladině, aby se zde živili fytoplanktonem. Toto putování je největším migračním přesunem a lze ho pozorovat i z vesmíru.

Bakteriální plankton – Bakterioplankton

Bakterioplankton je tvořen bakteriemi, které mohou být fotosyntetické nebo (a to je častější) se živí odumřelými organismy.
Rozdělení podle biotopu
Podle prostředí, ve kterém plankton žije se dělí na:

  • Vodní plankton – Hydroplankton – tvoří ho organismy, které jsou příliš malé a slabé na to, aby dokázaly řídit směr svého plutí a jsou unášeny proudy.
  • Vzdušný plankton – drobní živočichové, kteří nejsou schopni vzdorovat vzdušným proudům a jsou jimy unášeny.
  • Kryoplankton – nachází se v ledu a ve sněhu.

Plankton je naprosto nezastupitelný ve svých funkcích, které jsou nezbytné pro život na Zemi. Je citlivý na změny v jejich životním prostředí. Na změnu teploty vody, úrovně slanosti, hodnotě pH i množství živin. Pokud je koncentrace živin ve vodě vysoká vznikají potíže s přemnožením řas.

Lovení planktonu

V domácích podmínkách v zahradních jezírcích, rybnících, lze plankton dokonce lovit pomocí planktonky. Je to jemná síťka, ve které se mohou zachytit drobné organismy, jako jsou perloočka nebo buchanky.

Veronika Jadrná