Úvod » Slovník pojmů » B » Biologická rovnováha

Co je biologická rovnováha?

Biologická nebo přírodní rovnováha je vyvážený stav živých i neživých částí celého ekosystému. Podle této teorie se změna na jedné straně projeví na straně druhé. V celé biosféře jsou na sobě navzájem závislé všechny její složky. Některé jsou si velice blízké a některé naopak vzdálené. Výkyv v počtu nějakého druhu populace má za následek změnu, která na tento jev reaguje tak, aby bylo dosaženo opětné rovnováhy.

Souvislost diverzity a biologické rovnováhy

S přírodní rovnováhou souvisí i druhová rozmanitost – diverzita.
Biodiverzita může být nahlížena:

 • z hlediska počtu druhů, které jsou v ekosystému a
 • z hlediska rozsahu ohrožení druhů.

Diverzita byla na počátku vzniku Země nízká, protože živočišné a rostlinné druhy se rozvíjí postupem času v procesu evoluce. Je to dynamický proces, kdy nové druhy vznikají, vyvíjí se a následně i vymírají.

Biologická rovnováha souvisí se vzájemnými vztahy mezi organismy. Úzce s tím souvisí i potravní sítě. Rovnovážný stav není stálý, ale mění se v závislosti na výkyvech na jedné nebo druhé straně závislých organismů.

Jaký je význam biologické rovnováhy?

Diverzita a biologická rovnováha ovlivňují stabilitu a funkčnost ekosystémů. Bez nich by celá biosféra přestala existovat v podobě, jakou ji známe.

Snižování počtu druhů některých druhů zvířat nebo rostlin může mít za následek ztrátu odolnosti konkrétního ekologického systému. Poté co bude jejich ekosystém vystaven stresující faktorům už nebude schopen vrátit se do svého původního stavu.

Pro člověka má biologická rovnováha životní význam. Díky přírodní rozmanitosti má člověk k dispozici širokou škálu komodit, které využívá pro svůj život.

Jaké jsou stresové faktory pro biologickou rovnováhu?

Stresory mohou být jak přírodního tak umělého původu. Změny mohou probíhat velmi pomalu v průběhu milionů let nebo naopak velmi rychle během desetiletí. Stresové faktory, které ovlivňují biologickou rovnováhu a diverzitu:

 • Přírodní síly – vulkanická činnost, dopad vesmírných těles na Zemi, doba ledová.
 • Lidská činnost – je to v podstatě vše, co tvoří člověk.
  • využívání půdy pro agronomické účely a pro zvýšení prostoru pro bydlení,
  • hospodaření s vodou,
  • znečištění životního prostředí,
  • úmyslné i neúmyslné přesouvání druhů z jejich přirozeného prostředí do jiného ekosystému.

Konkrétní příklady lidské činnosti, které ovlivnily biologickou rovnováhu:

 • Zdecimování amerických bizonů a predátorů, vlků, mělo v historii dopad na horskou vegetaci, mokřady, ryby a další druhy.
 • Chemické kontaminování půdy může vytvářet pustiny, kde přežijí jen nejodolnější druhy a zbývající druhy vymřou.

Princiem zůstává, že pokud se zavleče nějaký druh do prostředí, kde nemá svého přirozeného predátora, dokáže změnit celý původní ekosystém. Ať už se jedná o rostliny nebo zvířata.

Biologická rovnováha v jezírku

V biologicky vyváženém jezírku jsou v rovnováze rostliny i živočichové. Projevuje se to čistou vodou, zdravými vodními organismy i prosperující rostlinnou zónou.

Ekosystém jezírka tvoří kruh, kdy rostliny ovlivňují vodní živočichy a naopak.

Vodní rostliny:

 • Poskytují rybám, obratlovcům i bezobratlím úkryt.
 • Slouží jako potrava pro ryby,
 • Dodávají vodě potřebný kyslík.
 • Spotřebovávají živiny z vody a tím snižují růst a přemnožení řas.
 • Absorbují dusík a fosfor, které také podporují růst zelených řas.
 • Vytvářejí stín a tím brání přehřívání vody a růstu řas, které využívají sluneční záření jako zdroj energie.

Ryby:

 • Produkují anorganickou hmotu, která je plná živin pro potravu rostlin.
 • Redukují množství planktonu a bentosu.

Plankton:

 • Tvoří potravu pro ryby.

Bentos:

 • Je potravou pro vodní živočichy a zároveň snižuje množství anorganických usazenin.
Veronika Jadrná