Úvod » Slovník pojmů » B » Biocenóza

Co je biocenóza?

Biocenóza je společenstvo všech živých organismů, které žijí v určitém biotopu. Na místě, kde jsou složky živé i neživé přírody jednotné pro všechny rostliny, živočichy, houby mikroorganismy. Mezi jednotlivými organismy jsou vztahy.

Biocenóza je součástí ekosystému, je to jeho živá část, která má schopnost samoregulace. Získává určitý ráz podle dominantních populací, které se v biocenóze vyskytují.

Systém úrovní biologické integrace pro představu zařazení biocenózy

  1. Buňka – nejmenší funkční biologický systém.
  2. Jedinec – biotický systém, jeho život je časově a prostorově ohraničen.
  3. Populace – skupina jedinců stejného druhu. Lokální populace – jedinci v určitém čase na určitém místě.
  4. Biocenóza – společenstvo – soubor populací, které jsou v určitém čase na určitém území (biotopu).
  5. Ekosystém – funkční biologický systém, který je tvořen biocenózou a okolnostmi prostředí, ve kterém biocenóza existuje. Ekosystém kapky vody, hrudky hlíny, jezírka, zahrady.
  6. Biostroma – soubor všech živých organismů – biocenóz, které v určitém čase osidlují Zemi.
  7. Biosféra – souhrn všech ekosystému na Zemi. Bistroma plus prostředí.

Rozdělení biocenózy dle vlivu člověka

Podle vlivu člověka a jeho činnosti.

Přírodní biocenóza

Může být označována jako původní. Jsou to společenstva, která vznikla a i dále existují bez jakéhokoliv lidského zásahu. V hustě obydlených částech světa je v podstatě nemožné takové biocenózy najít. I vysokohorské zóny jsou změněny například znečištěným ovzduším.

Přirozená biocenóza

Vliv člověka na přirozené společenstvo existuje, ale druhové složení biocenózy se přibližuje přírodnímu stavu v konkrétní oblasti. Přirozená společenstva lze nalézt pralesích, lesích, oceánech a mořích.

Umělá biocenóza

Zvaná také jako biocenoidy. Jsou vytvořeny lidskou činností. Člověk záměrně vytváří společenostvo pro svoji potěchu nebo užitek. Například to můžou být pole, zahrady, louky, lesy.

Rozdělení biocenózy podle skupin organismů 

  • Zoocenóza – soubor populací živočichů (společenstvo), kteří žijí na určitém místě (biotopu). Je to pouze část biocenózy. Dále se ještě dělí na např. na ichtyocenózu – společenstvo ryb, bakteriocenózu (společenstvo bakterií).
  • Fytocenóza – společenstvo rostlin. Soubor populací rostlinných druhů. Které se vyskytují ve stejných typech abiotického prostředí (abiotické faktory jsou: podnebí, ovzduší, teplota, světlo…). Na určitém stanovišti (biotopu).
  • Mikrobiocenóza – společenstvo mikrobů.
Veronika Jadrná